• فارسی
  • English

career

مسیر پیوستن به فازکار

1

ثبت درخواست

2

بررسی اولیه منابع انسانی

3

مصاحبه تخصصی حضوری یا غیر حضوری

4

مصاحبه با HR

5

مصاحبه نهایی (با توجه به آزمون فنی)

6

هماهنگی زمان شروع به کار

فرم همکاری

استراتژی ما در شرکت فنی و مهندسی فازکار بکارگیری بهترین ها است و تمایل ما بر آن است که برای همکارانمان بهترین باشیم.
CV
+989102974047